Liittymissopimus

Kiinteistön omistajan (= liittyjän) tulee halutessaan liittyä laitoksen (= Paavolan Vesi Oy:n) asiakkaaksi toimittaa hakemus laitokseen liittymisestä. Hakemuslomakkeen saa Paavolan Veden toimistosta, puhelin (08) 270 8200.

Hakemuksessa tulee esittää liittymistä varten oleelliset tiedot kiinteistöstä, sen sijainnista, käyttötarkoituksesta ja vedentarvevaatimuksista. Hakemus on osa varsinaisen liittymissopimuksen valmistelua.

Vesihuoltolaki edellyttää, että laitokseen liittymisestä tehdään laitoksen ja liittyjän välille liittymissopimus. Liittyjän hakemuksessa antamien tietojen perusteella laitos laatii kaikkien liittyjien kanssa kirjallisen liittymissopimuksen. Sopimuksessa sovitaan mm. liittämiskohdasta, painetasoista ja viemärin padotuskorkeudesta.

Ohjeita liittyjälle (pdf-tiedosto).

Yleiset toimitusehdot (pdf-tiedosto).

Hakemus vesihuoltolaitoksen johtoverkkoon liittymisestä (pdf-tiedosto).

Vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot

Liittymissopimuksen solmimisen yhteydessä annetaan kuluttajalle vesihuoltolaitoksen yleiset toimitusehdot, jossa on määritelty yleiset ehdot vesihuoltolaitoksen verkostoon liittämisestä sekä laitoksen palvelujen toimittamisesta.

Vesi- ja viemärisuunnitelma

Tarkastusta ja arkistointia varten liittyjä toimittaa Paavolan Vedelle yhden sarjan vesi- ja viemärisuunnitelmia.

Suunnitelma tulee teettää LVI-suunnittelutoimistolla tai asiantuntevalla yksityisellä suunnittelijalla. Suunnitelma tulee laatia Rakentamismääräysten osien D1 - D5 mukaisesti. Suunnitelman tulee sisältää kiinteistöä koskevat täydelliset vesi- ja viemärijohtopiirustukset (laadittu suunnitteluohjeiden mukaan), sekä muut mahdolliset kiinteistön vesijohtojen ja viemäreiden rakentamiseen liittyvät asiapaperit.

Liittymän rakentaminen

Kun liittyjän kanssa on solmittu liittymissopimus ja liittyjä on maksanut liittymismaksun, voidaan tehdä työtilaus liittymän rakentamista varten. Paavolan Vesi antaa verkostoon liittymistä koskevia neuvoja ja ohjeita.

Vesijohdon liittymismaksu sisältää tonttisulkuventtiilin sekä vesimittarin, mutta tonttisulkuventtiilin ja vesimittarin asennus asennustarvikkeineen laskutetaan liittyjältä. Viemärin liittymismaksu sisältää liitostarvikkeet viemärin tarkastuskaivoon, mutta viemärin liitostyö laskutetaan asiakkaalta. Paineviemärin liittämisessä tarvittava sulkuventtiili asennustarvikkeineen ei sisälly liittymismaksuun.

Liittämiskohta laitoksen toiminta-alueella

Asemakaava-alueella:

1. Vesijohdon liittämiskohta

1.1 Mikäli yhtiön runkovesijohto on enintään 10 m:n etäisyydellä kiinteistön rajasta, on vesijohdon liittämiskohta 3 m:n etäisyydellä rakennuspaikan rajasta

1.2  Mikäli yhtiön runkovesijohto on 3 m:ä lähempänä kiinteistön rajaa, on liittämiskohta yhtiön runkovesijohto

1.3 Muussa tapauksessa vesijohdon liittämiskohta on olemassa oleva yhtiön runkovesijohto

2. Viemärin liittämiskohta

2.1 Mikäli yhtiön runkoviemäri on enintään 10 m:n etäisyydellä kiinteistön rajasta, on viemärin liittämiskohta 3 m:n etäisyydellä rakennuspaikan rajasta

2.2 Mikäli yhtiön runkoviemäri on 3 m:ä lähempänä kiinteistön rajaa, on liittämiskohta yhtiön runkoviemäri

2.3 Muussa tapauksessa viemärin liittämiskohta on olemassa oleva yhtiön runkoviemäri

Asemakaava-alueen ulkopuolella:

Liittämiskohta on yhtiön olemassa oleva runkovesijohto ja runkoviemäri.

Liittyminen yhtiön toiminta-alueen ulkopuolella:

Laitos tekee sopimuksen vedentoimituksesta ja/tai viemäröinnistä, mikäli liittyjä sitoutuu kustantamaan ja ylläpitämään johdot laitoksen vesijohdosta ja/tai viemäristä kiinteistölle saakka.

Paavolan Vesi Oy rakentaa tarvittavat vesi- ja viemärilaitteet liittämiskohtaan saakka ja liittyjä rakennuttaa oman tonttivesijohtonsa liittämiskohdan ja kiinteistön välille. Liittyjän tulee tarvittaessa hankkia maanomistajan suostumus tonttijohtonsa rakentamista varten, mikäli tonttijohtoa joudutaan sijoittamaan jonkun muun, kuin liittyjän omistaman kiinteistön alueelle.

Liittyjä voi rakennuttaa tonttijohto-osuutensa haluamallaan urakoitsijalla. Vesi- ja viemärijohtojen rakentamiseen käytettävien tarvikkeiden tulee olla tyyppihyväksyttyjä. Tonttivesijohdon rakentamisessa on noudatettava viranomaisten ja vesilaitoksen antamia määräyksiä ja ohjeita. Mikäli liittyjä rakennuttaa tonttivesijohdon ulkopuolisella urakoitsijalla tulee huomata, että urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva "vesihygieniapassi" (STM asetus 1351/2006).  Paavolan Vesi Oy rakentaa tarvittaessa korvausta vastaan tonttijohdon valmiiksi kiinteistöön saakka.

Viemärilaitokseen liittyvien tulee ottaa huomioon, että viemärin padotuskorkeus on liitäntätarkastuskaivon kansitaso + 0,10 m. Mikäli liittyjä haluaa viemäröidä padotuskorkeuden alapuolisia kiinteistön osia, tulee liittyjän huolehtia, että padotuskorkeuden alapuolella olevat jätevedet pumpataan kiinteistökohtaisella pumppaamolla tai kiinteistöön asennetaan tarvittavat padotusventtiilit ja että padotusventtiilit myös toimivat.

Kiinteistön vesi- ja viemärilaitteiden asennus tulee tehdä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymän henkilön (kvv-työnjohtaja) valvonnassa. Kvv työnjohtaja vastaa siitä, että kiinteistön kvv-laitteisto asennetaan voimassa olevien määräysten mukaisesti.

Vesimittarin asentaminen

Mittarin asennus tilataan siinä vaiheessa, kun kiinteistö tarvitsee vettä. Mittarin asennus on syytä tilata muutamaa päivää aiemmin, kuin varsinainen ajateltu asennuspäivä on. Liittyjä on velvollinen huolehtimaan vesimittarin rakennusaikaisesta suojaamisesta.

Paavolan Vesi Oy antaa liittyjälle veloituksetta vesimittarin kautta ns. rakennusaikaista vettä 10 m3.

Linkkejä